Mức lương thị trường các ngành nghề chính trong năm 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Mức lương thị trường các ngành nghề chính trong năm 2020

Moneytalks

Búa Đá
Mức lương thị trường các ngành nghề chính trong năm 2020

V2gCoBR.png


Bản khảo sát mức lương thị trường được thực hiện trong tháng 2 năm 2020 First Alliances, một trong những headhunter hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tuy dịch covid có thể làm ảnh hưởng đến những ngành quan trọng, như Hospitality (khách sạn, nghỉ dưỡng, nhà hàng etc.), nhưng có thể vẫn là tham khảo đáng quý.

Gồm những ngành đáng đựơc quan tâm như:
-Finance and Accounting
-Consumer Goods (FMCG)
-Supply Chain
-Manufacturing
-Construction
-Health Care
-IT

mFIO0Bv.png


PoVbX8a.png


Có một điều dễ nhận thấy:
- Lương tại Saigon nhỉnh hơn đáng kể so với lương Hanoi.
- Lương tôi thấp hơn đáng kể so với đồng đội, huhu.

Ví dụ: Lương của Senior Research Manager trong ngành Fund management có thể đạt mức $3,500-$8,000/month. Điều này đúng với một vài fund nước ngoài (gọi là offshore, nhưng vẫn có sự hiện diện nghiên cứu tại Vietnam) lớn, hoặc công ty nước ngoài kiểu như IFC. Các công ty trong nước thì không đựơc mức này.

Link download:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

tien1k2

Búa Gỗ
Mức lương thị trường các ngành nghề chính trong năm 2020

V2gCoBR.png


Bản khảo sát mức lương thị trường được thực hiện trong tháng 2 năm 2020 First Alliances, một trong những headhunter hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tuy dịch covid có thể làm ảnh hưởng đến những ngành quan trọng, như Hospitality (khách sạn, nghỉ dưỡng, nhà hàng etc.), nhưng có thể vẫn là tham khảo đáng quý.

Gồm những ngành đáng đựơc quan tâm như:
-Finance and Accounting
-Consumer Goods (FMCG)
-Supply Chain
-Manufacturing
-Construction
-Health Care
-IT

mFIO0Bv.png


PoVbX8a.png


Có một điều dễ nhận thấy:
- Lương tại Saigon nhỉnh hơn đáng kể so với lương Hanoi.
- Lương tôi thấp hơn đáng kể so với đồng đội, huhu.

Ví dụ: Lương của Senior Research Manager trong ngành Fund management có thể đạt mức $3,500-$8,000/month. Điều này đúng với một vài fund nước ngoài (gọi là offshore, nhưng vẫn có sự hiện diện nghiên cứu tại Vietnam) lớn, hoặc công ty nước ngoài kiểu như IFC. Các công ty trong nước thì không đựơc mức này.

Link download:
No quote
tks bác
 

Claim

Gà con
Mức lương thị trường các ngành nghề chính trong năm 2020

V2gCoBR.png


Bản khảo sát mức lương thị trường được thực hiện trong tháng 2 năm 2020 First Alliances, một trong những headhunter hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tuy dịch covid có thể làm ảnh hưởng đến những ngành quan trọng, như Hospitality (khách sạn, nghỉ dưỡng, nhà hàng etc.), nhưng có thể vẫn là tham khảo đáng quý.

Gồm những ngành đáng đựơc quan tâm như:
-Finance and Accounting
-Consumer Goods (FMCG)
-Supply Chain
-Manufacturing
-Construction
-Health Care
-IT

mFIO0Bv.png


PoVbX8a.png


Có một điều dễ nhận thấy:
- Lương tại Saigon nhỉnh hơn đáng kể so với lương Hanoi.
- Lương tôi thấp hơn đáng kể so với đồng đội, huhu.

Ví dụ: Lương của Senior Research Manager trong ngành Fund management có thể đạt mức $3,500-$8,000/month. Điều này đúng với một vài fund nước ngoài (gọi là offshore, nhưng vẫn có sự hiện diện nghiên cứu tại Vietnam) lớn, hoặc công ty nước ngoài kiểu như IFC. Các công ty trong nước thì không đựơc mức này.

Link download:
No quote
.
 

supermanu

Búa Đá
Đang thất nghiệp ạ :( xem để offer lương mới.
 

daoduyxuyen

Búa Đá
Mức lương thị trường các ngành nghề chính trong năm 2020

V2gCoBR.png


Bản khảo sát mức lương thị trường được thực hiện trong tháng 2 năm 2020 First Alliances, một trong những headhunter hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tuy dịch covid có thể làm ảnh hưởng đến những ngành quan trọng, như Hospitality (khách sạn, nghỉ dưỡng, nhà hàng etc.), nhưng có thể vẫn là tham khảo đáng quý.

Gồm những ngành đáng đựơc quan tâm như:
-Finance and Accounting
-Consumer Goods (FMCG)
-Supply Chain
-Manufacturing
-Construction
-Health Care
-IT

mFIO0Bv.png


PoVbX8a.png


Có một điều dễ nhận thấy:
- Lương tại Saigon nhỉnh hơn đáng kể so với lương Hanoi.
- Lương tôi thấp hơn đáng kể so với đồng đội, huhu.

Ví dụ: Lương của Senior Research Manager trong ngành Fund management có thể đạt mức $3,500-$8,000/month. Điều này đúng với một vài fund nước ngoài (gọi là offshore, nhưng vẫn có sự hiện diện nghiên cứu tại Vietnam) lớn, hoặc công ty nước ngoài kiểu như IFC. Các công ty trong nước thì không đựơc mức này.

Link download:
No quote
Thank you
 

Matt48

Búa Gỗ Đôi
Mức lương thị trường các ngành nghề chính trong năm 2020

V2gCoBR.png


Bản khảo sát mức lương thị trường được thực hiện trong tháng 2 năm 2020 First Alliances, một trong những headhunter hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tuy dịch covid có thể làm ảnh hưởng đến những ngành quan trọng, như Hospitality (khách sạn, nghỉ dưỡng, nhà hàng etc.), nhưng có thể vẫn là tham khảo đáng quý.

Gồm những ngành đáng đựơc quan tâm như:
-Finance and Accounting
-Consumer Goods (FMCG)
-Supply Chain
-Manufacturing
-Construction
-Health Care
-IT

mFIO0Bv.png


PoVbX8a.png


Có một điều dễ nhận thấy:
- Lương tại Saigon nhỉnh hơn đáng kể so với lương Hanoi.
- Lương tôi thấp hơn đáng kể so với đồng đội, huhu.

Ví dụ: Lương của Senior Research Manager trong ngành Fund management có thể đạt mức $3,500-$8,000/month. Điều này đúng với một vài fund nước ngoài (gọi là offshore, nhưng vẫn có sự hiện diện nghiên cứu tại Vietnam) lớn, hoặc công ty nước ngoài kiểu như IFC. Các công ty trong nước thì không đựơc mức này.

Link download:
No quote

Cảm ơn anh chủ.
 


Top