Mắt cận, cao 1m60 có được vào trường quân đội? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mắt cận, cao 1m60 có được vào trường quân đội?Top