Nhờ tư vấn - Mailings trong Word hiện số "0" | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ tư vấn Mailings trong Word hiện số "0"

camauokmen

Gà con
Cùng 1 cột dữ liệu trong Excl nhưng trong Word chổ thì hiện dữ liệu chổ thì hiện số "0" anh em ai biết hổ trợ mình với. lên gg mà đọc học hiểu gì hết . tks
 

Quick87

Búa Gỗ
Cùng 1 cột dữ liệu trong Excl nhưng trong Word chổ thì hiện dữ liệu chổ thì hiện số "0" anh em ai biết hổ trợ mình với. lên gg mà đọc học hiểu gì hết . tks
bạn định dạng Cột số liệu trong Excel về dạng text là được nhé.
 

boybdh464

Búa Gỗ
nếu dữ liệu số thì dùng hàm fixed, không thì up file lên đây test thử
 


Top