Hỏi/ Thắc mắc - Lỗi "You can't sign in here with a personal account..."? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Lỗi "You can't sign in here with a personal account..."?

Thinh3546

Gà con
Mình dùng Office 2016 nhé. Tự dung bây h mở email lên nó báo vậy, trước dùng bao năm không sao.
Mình dùng 2 email outlook.com nhưng chỉ 1 cái bị. Nhờ mọi ng tư vấn. Thanks.
 

coony

Búa Đá
Mình dùng Office 2016 nhé. Tự dung bây h mở email lên nó báo vậy, trước dùng bao năm không sao.
Mình dùng 2 email outlook.com nhưng chỉ 1 cái bị. Nhờ mọi ng tư vấn. Thanks.
Có phải một cái outlook của bạn là do công ty cấp không ? Nếu thế thì khi ở công ty bạn sẽ không thể đăng nhập vào outlook với tài khoản cá nhân được.
 

Thinh3546

Gà con
Có phải một cái outlook của bạn là do công ty cấp không ? Nếu thế thì khi ở công ty bạn sẽ không thể đăng nhập vào outlook với tài khoản cá nhân được.
Không bạn ơi. Email cá nhân và mình dùng bao năm nay, từ lúc có outlook.com email. :(
 

Nokia8800

Rìu Sắt
Mình dùng Office 2016 nhé. Tự dung bây h mở email lên nó báo vậy, trước dùng bao năm không sao.
Mình dùng 2 email outlook.com nhưng chỉ 1 cái bị. Nhờ mọi ng tư vấn. Thanks.
Lỗi này mình nghĩ do phần mềm chỉ hỗ trợ bạn 1 email cá nhân thôi. Có lẽ muốn đăng nhập thêm acc khác bạn phải dùng acc work/school !
 

Thinh3546

Gà con
Lỗi này mình nghĩ do phần mềm chỉ hỗ trợ bạn 1 email cá nhân thôi. Có lẽ muốn đăng nhập thêm acc khác bạn phải dùng acc work/school !
Với Outlook thì bạn add thoải mái account nhé. Mình dùng 2 account outlook, 2 account Gmail từ Outlook 2010, Outlook 2016 và h qua tới 2019.
Đã fix lổi bằng cách xóa account rồi add lại.
 

Meo Map

Rìu Vàng Đôi
Với Outlook thì bạn add thoải mái account nhé. Mình dùng 2 account outlook, 2 account Gmail từ Outlook 2010, Outlook 2016 và h qua tới 2019.
Đã fix lổi bằng cách xóa account rồi add lại.
Chuyển sang MS 365 Outlook đê bác
{big_smile}
 


Top