Hỏi/ Thắc mắc - Lỗi không vô được mạng khi đã kết nối server NordVPN | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Lỗi không vô được mạng khi đã kết nối server NordVPN

KhoaTran QN

Búa Gỗ
Mình hiện đang gặp hiện tượng là kết nối được các sever trên NordVPN nhưng không thể vô mạng, đã thử cài đặt lại NordVPN thì vô được nhưng cứ tắt máy tính mở lại thì nó lại lỗi, đã thử đổi nhiều tài khoản khác nhau. Có ai gặp tình trạng như mình không, phiên bản 6.31.5.0
 
Sửa lần cuối:

KhoaTran QN

Búa Gỗ
Xài tài khoản share thì chuyện này là bình thường nhé, do tài khoản đã hết slot kết nối ( 6 simultaneously connections)
Mình đã đổi nhiều tài khoản khác nhau và nó chỉ xảy ra khi khởi động lại máy tính của mình.
 
khi sử dụng N VPN thì DNS hoặc NS của máy tính sẽ thay đổi theo N VPN, khi bạn sử dụng xong VPN thoát ra sẽ có tình trạng ko kết nối mạng được, khởi động lại máy tính thì vào mạng lại bình thường, là do khi khởi động lại Windows sẽ tự động fix lại DNS hoặc NS của máy tính.
Dođó, khi bạn sử dụng xong N VPN nếu ko máy tính không tựđộng fix thì bạn kiểm tra lạiDNS và NS của máy tính làđược.
 

KhoaTran QN

Búa Gỗ
khi sử dụng N VPN thì DNS hoặc NS của máy tính sẽ thay đổi theo N VPN, khi bạn sử dụng xong VPN thoát ra sẽ có tình trạng ko kết nối mạng được, khởi động lại máy tính thì vào mạng lại bình thường, là do khi khởi động lại Windows sẽ tự động fix lại DNS hoặc NS của máy tính.
Dođó, khi bạn sử dụng xong N VPN nếu ko máy tính không tựđộng fix thì bạn kiểm tra lạiDNS và NS của máy tính làđược.
Để mình kiểm tra lại xem sao.
 


Top