Kính Hubble chụp ảnh ngoại hành tinh trẻ nhất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Kính Hubble chụp ảnh ngoại hành tinh trẻ nhất

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
PDS 70b là hành tinh nằm ngoài hệ Mặt Trời trẻ nhất mà kính viễn vọng Hubble từng quan sát trực tiếp, chỉ khoảng 5 triệu năm tuổi.

Continue reading...
 
Top