Kiến lửa dùng cát để hút nước đường | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Kiến lửa dùng cát để hút nước đường

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khoa học quan sát thấy một loài kiến lửa biết sử dụng cát để xây dựng cấu trúc hút nước đường từ nắp chai một cách hiệu quả.

Continue reading...
 


Top