Kiến có biết bơi không? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Kiến có biết bơi không?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tôi nhiều lần thấy kiến kết nối với nhau thành bè, mảng trôi mà không bị chìm hay ngấm nước. Nếu tách rời, chúng có biết bơi không? (Sơn)

Continue reading...
 


Top