Hỏi/ Thắc mắc - Không send to desktop được | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Không send to desktop được

freakwave14k

Búa Gỗ
Em chào Anh/Chị.
Hiện em chuột phải vào icon, chọn send to thì không có các mục để lựa chọn (ảnh 1)
Em có làm theo hướng dẫn
1. Click Start, type the following path and press Enter : C:\Users\default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
2. Copy the file Desktop (create shortcut) from the Default user folder and place a copy in your user profile SendTo folder.
3. The SendTo folder of your user profile can be accessed by typing shell:sendto in the Start-search box.
Tuy nhiên cửa sổ + R shell:sendto thì lại báo lỗi cannot find (ảnh 2).
Nhờ Anh/Chị hỗ trợ giùm em với ạ.
1.png
2.png
 

tvthoi1984

Rìu Vàng
Đầu tiên bạn vào start/run và dán vào đường dẫn sau: C:\Users\default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo rồi enter

nếu trong thư mục sendto không có file desktop.ini thì bạn tạo 1 file desktop.ini với nội dung bên trong như thế này

[LocalizedFileNames]
Fax Recipient.lnk=@%SystemRoot%\system32\FXSRESM.dll,-120
Mail Recipient.MAPIMail=@sendmail.dll,-4
Desktop (create shortcut).DeskLink=@sendmail.dll,-21
Compressed (zipped) Folder.ZFSendToTarget=@zipfldr.dll,-10148
Documents.mydocs=@shell32.dll,-34575
 

freakwave14k

Búa Gỗ
Đầu tiên bạn vào start/run và dán vào đường dẫn sau: C:\Users\default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo rồi enter

nếu trong thư mục sendto không có file desktop.ini thì bạn tạo 1 file desktop.ini với nội dung bên trong như thế này

[LocalizedFileNames]
Fax Recipient.lnk=@%SystemRoot%\system32\FXSRESM.dll,-120
Mail Recipient.MAPIMail=@sendmail.dll,-4
Desktop (create shortcut).DeskLink=@sendmail.dll,-21
Compressed (zipped) Folder.ZFSendToTarget=@zipfldr.dll,-10148
Documents.mydocs=@shell32.dll,-34575
Anh cho em xin cách tạo cụ thể được không ạ?
tạo file txt, nội dung như trên, save as dưới dạng all file, tên là desktop.ini à anh?
 

Hoang Duch2

Quyền Trượng Hồng Ngọc
em vừa bật update win 7 lên, mặc dù update báo lỗi.
Song Song với đó em làm theo hướng dẫn https://www.dell.com/support/kbdoc/...ktop-or-taskbar-in-windows-vista-or-windows-7
Khởi động lại máy thì đã sử dụng được sendto desktop rồi ạ.Xem phần đính kèm 25082


Tôi copy lại hướng dẫn từ link của bạn gửi ở trên đây:


Symptoms​

SLN82428_en_US__1icon
As of April 11, 2017, Windows Vista customers are no longer receiving new security updates, non-security hotfixes, free or paid assisted support options, or online technical content updates from Microsoft. This article will no longer be updated and remains for information only. Please visit the Microsoft site for the full end of support statement.
Occassionally icons will not display correctly. You may have a solid blank space where an icon should be on either the taskbar or the Windows desktop when using Windows Vista or Windows 7. These icons may become corrupted for a variety of reasons, including the installation of third party software. The following process for rebuilding the icon cache (IconCache.db) can be helpful in resolving this issue.

1. Click the Start button and click on "Computer" to open a Windows Explorer window.
2. Click on "Organize" from the Tool bar and choose "Folder and search options" to open the Folder Options window.
3. Click on the "View" tab.
4. Click on the selection for "Show hidden files, folders or drives" and then click on "OK".
5. From the Windows Explorer window, navigate to the "C:\Users\username\AppData\Local" folder where "username" represents the username of the person currently logged into the computer.
6. Find the "IconCache.db" file and delete it.
7. Close the window and restart the computer and Windows will automatically rebuild the icon cache on reboot.
Rebuilding the icon cache should resolve the issue, but if not, you can troubleshoot the issue further by testing a newly created user account or by testing the system in Safe Mode.Nhờ GG dịch phần thực hành:1. Nhấp vào nút Bắt đầu và nhấp vào "Máy tính" để mở cửa sổ Windows Explorer.
2. Nhấp vào "Sắp xếp" từ thanh Công cụ và chọn "Tùy chọn thư mục và tìm kiếm" để mở cửa sổ Tùy chọn thư mục.
3. Nhấp vào tab "Xem".
4. Nhấp vào lựa chọn cho "Hiển thị tệp, thư mục hoặc ổ đĩa ẩn" và sau đó nhấp vào "OK".
5. Từ cửa sổ Windows Explorer, điều hướng đến thư mục "C: \ Users \ username \ AppData \ Local" trong đó "username" đại diện cho tên người dùng của người hiện đang đăng nhập vào máy tính.
6. Tìm tệp "IconCache.db" và xóa nó.
7. Đóng cửa sổ và khởi động lại máy tính và Windows sẽ tự động xây dựng lại bộ đệm biểu tượng khi khởi động lại.
Việc tạo lại bộ nhớ cache biểu tượng sẽ giải quyết được sự cố, nhưng nếu không, bạn có thể khắc phục sự cố thêm bằng cách kiểm tra tài khoản người dùng mới được tạo hoặc bằng cách kiểm tra hệ thống ở Chế độ an toàn.
 
Top