Nhờ tư vấn - Không kết nối từ Vsphere Client vào ESXi? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Không kết nối từ Vsphere Client vào ESXi?

Dear các anh !
Mình mới cài con ESXi đã thành công và đã đăng nhập thành công trên Web bằng địa chỉ IP. Nhưng khi kết nối từ Vsphere vào ESXi thì không được.các anh hỗ trợ giúp.
1.PNG
2.PNG
 


Top