Kết nối nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật hạt nhân | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Kết nối nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật hạt nhân

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
63 báo cáo giới thiệu tại hội nghị cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử cho thấy, kỹ thuật hạt nhân được ứng dụng nhiều trong phát triển kinh tế.

Continue reading...
 


Top