Chia sẻ - iDevice Manager Pro V.10.7.0.0 Multilingual | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ iDevice Manager Pro V.10.7.0.0 Multilingual

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
09a886440c5cd00e5d66d06194f90e2e.pngMwgpLt8.pngiDevice Manager Pro – là một chương trình hữu ích để trao đổi tệp giữa các thiết bị iOS (iPhone, iPad, iPod) và máy tính cá nhân. Vì vậy, với sự trợ giúp của chương trình này, nó là khá thuận tiện để chuyển phim, hình ảnh, âm nhạc, hình ảnh, tin nhắn và các dữ liệu khác.

Features
• Using areas like Music, Video, SMS, etc.
• Browsing in FileSystem
• Using as Solid Disk Storage
• Backup Contacts on PC 50 per 7 days
• Backup of SMS, iMessages, WhatsApp to Computer
• Save Notes on Computer 50 per 7 days
• Transfer Videos from iPhone to PC
• Transfer Music, Ringtones from iPhone to PC
• Transfer Photos from iPhone to PC
• Create Ringtones from MP3
• Add new or update iPhone contacts *
• Photos and images upload to iPhone *
• Video transfer to iPhone *

What New :

  • Transfer of voice memos with memo title as file name
  • Internal updates
  • Solved WiFi connectivity problems between iDevice Manager and iManager App with physical Ethernet adapter filter

Title Release: iDevice.Manager.Pro.V.10.7.0.0
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Top