Huawei được mua cảm biến ảnh từ Sony, Omnivision | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Huawei được mua cảm biến ảnh từ Sony, OmnivisionTop