Hơn 90% doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương thiếu đổi mới sáng tạo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hơn 90% doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương thiếu đổi mới sáng tạo

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các doanh nghiệp này vận hành theo mô hình kinh doanh truyền thống, chưa đổi mới sáng tạo trong sản phẩm và ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong sản xuất.

Continue reading...
 
Top