Hướng dẫn - Học Phần cứng laptop cho người mới Bài 1: Điện Tử Cơ Bản | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Học Phần cứng laptop cho người mới Bài 1: Điện Tử Cơ Bản

laptoponline

Búa Gỗ
Đây sẽ là 1 seri bài học laptop từ cơ bản đến nâng cao giành cho các bạn nào đam mê về chuyên ngành điện tử của bộ môn phần cứng
 

jimmybui

Búa Đá
Quào! Bổ ích nè. Mình không học chuyên sâu nhưng xem để biết cách sử dụng lap cho bền :D Chờ các tập tiếp theo từ bạn :">
 


Top