Hóa thạch cổ nhất của chim khổng lồ sải cánh 6,4 m | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hóa thạch cổ nhất của chim khổng lồ sải cánh 6,4 m

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hóa thạch tìm thấy ở Nam Cực vào thập niên 1980 thuộc về pelagornithid, họ chim tuyệt chủng to gấp đôi loài chim lớn nhất hiện nay là hải âu lang thang (3,5 m).

Continue reading...
 


Top