Hóa thạch bò sát biển 'kỳ dị' 240 triệu năm tuổi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hóa thạch bò sát biển 'kỳ dị' 240 triệu năm tuổi

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Phân tích hóa thạch mới tiết lộ một loài bò sát ăn thịt trông giống con lai giữa thằn lằn biển tiền sử và hải cẩu hiện đại.

Continue reading...
 


Top