Hành trình thương mại hóa tế bào gốc trị thoái hóa khớp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hành trình thương mại hóa tế bào gốc trị thoái hóa khớp

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Dù nghiên cứu thành công, phải mất hai năm, nhóm nghiên cứu tế bào gốc để điều trị bệnh khớp mới tìm được đầu ra nhưng vẫn chưa hết vướng.

Continue reading...
 


Top