Chứng khoán - HAH, VSC, PVT - Cổ phiếu VẬN TẢI BIỂN còn điểm mua? Định giá cổ phiếu 2024 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chứng khoán HAH, VSC, PVT - Cổ phiếu VẬN TẢI BIỂN còn điểm mua? Định giá cổ phiếu 2024

Chứng khoán Tín Phong chào A/C/E cộng đồng VN-zoom,

Trong phiên vừa qua, nhóm cổ phiếu ngành vận tải biển tăng trưởng mạnh, các cổ phiếu như HAH, VSC, GMD, VOS, PVT đều đạt mức trần hoặc gần trần.

Điều này tạo nên “điểm sáng” trong bối cảnh thị trường đang đi ngang và tích lũy 3 tuần liên tiếp. Vậy câu hỏi đặt ra là:

“Lý do gì nhóm ngành vận tải tăng trưởng”

“Các cổ phiếu vận tải biển còn mua được không?”

“Định giá cổ phiếu, giá mục tiêu là bao nhiêu?”

Trong video này Thắng trả lời 3 câu hỏi trên cũng như chia sẻ 3 cổ phiếu mà Thắng đánh giá tiềm năng nhất trong 2 quý cuối năm 2024.

Tiêu đề video là: HAH, VSC, PVT - Cổ phiếu VẬN TẢI BIỂN còn điểm mua? Định giá cổ phiếu 2024 l Chứng khoán Tín PhongMời cả nhà cùng xem và tham gia bình luận.
 
Hiện tại các cổ phiếu HAH và VSC đã xuất hiện điểm mua rồi nhé. A/C/E tranh thủ vợt hàng và đầu tư trong năm nay và năm sau 2025.
 


Top