Google thông báo rằng họ sẽ áp dụng tool Rich Results Test | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Google thông báo rằng họ sẽ áp dụng tool Rich Results Test

anhtuanpham87

Rìu Bạc
Google sắp bỏ https://search.google.com/structured-data/testing-tool
Chuyển sang: https://search.google.com/test/rich-results
Google thông báo rằng họ sẽ áp dụng tool Rich Results Test cho tất cả các tính năng liên quan tới Google Search Rich Snippets.
Đồng thời họ sẽ tạm dừng công cụ Structured Data Testing Tool trong thời gian tới.

Google-Search-Console.jpg


Rich Results Test là công cụ được Google khởi động vào 12/2017, đây là phiên bản nâng cấp của Structured Data Testing tool (ra mắt 2015)
Một số lý do ae nên chuyển sang dùng tool mới này:
• Hiển thị những tính năng cải tiến được coi là hợp lệ cho loại Schema mà bạn đang áp dụng.
• Xử lý Schema tải động hiệu quả hơn.
• Kết xuất cho cả phiên bản mobile và desktop cùng 1 kết quả.
• Phù hợp với báo cáo Search Console.
Nguồn tin: https://webmasters.googleblog.com/2020/07/rich-results-test-out-of-beta.html
 


Top