Giao Hàng Tiết Kiệm bị đánh cắp mã nguồn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giao Hàng Tiết Kiệm bị đánh cắp mã nguồn

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hacker thông báo sở hữu 4 GB dữ liệu mã nguồn của Giao Hàng Tiết Kiệm, nhưng đơn vị này khẳng định đây là máy chủ cũ, không còn sử dụng.

Continue reading...
 
Top