Giải các bài toán đặc thù của từng đô thị bằng công nghệ 4.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giải các bài toán đặc thù của từng đô thị bằng công nghệ 4.0

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Vinasa, thành phố thông minh là xu thế không thể đảo ngược, là giải pháp tối ưu giải quyết các vấn đề đô thị hóa.

Continue reading...
 
Top