[Game Mobile]Tokyo Ghoul: Break the Chains | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[Game Mobile]Tokyo Ghoul: Break the Chains

inujasha

Gà con
Có ai quan tâm đến trò chơi mới "Tokyo Ghoul: Break the Chains" không? Dưới đây là một sự kiện.
Nếu bạn tải file APK trực tiếp từ trang web chính thức, bạn có thể mua các gói trong game với giảm giá 5%. Ví dụ, với một gói ban đầu có giá $0.99, bạn chỉ cần thanh toán $0.95.
Trang web chính thức là: https://tokyoghoulbtc-en.komoejoy.com/
Trò chơi này cũng hỗ trợ các phương thức thanh toán khác nhau, cả Paypal và Razer Gold đều có thể sử dụng.
Trò chơi vừa mới ra mắt, tôi nghĩ sự kiện này cũng là để quảng bá trò chơi. Không biết sự kiện sẽ kéo dài bao lâu, nên nếu bạn quan tâm, hãy xem ngay."

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.komoe.tggp&pli=1
 


Top