FPT Play và TCL mang 'Rạp phim trường em' đến miền Trung | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

FPT Play và TCL mang 'Rạp phim trường em' đến miền Trung

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thông qua các thiết bị FPT Play Box và TCL 4K Smart TV, chương trình Rạp phim trường em tiếp tục đến với học sinh vùng sâu, vùng xa khu vực miền Trung.

Continue reading...
 


Top