Giveaway - F-Secure SAFE (miễn phí 3 tháng - 5 thiết bị) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway F-Secure SAFE (miễn phí 3 tháng - 5 thiết bị)

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng
VIP User
F-Secure SAFE - miễn phí 3 tháng cho 5 thiết bị

Để nhận được đăng ký F-Secure SAFE miễn phí trong 3 tháng cho 5 thiết bị, bạn phải làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến trang khuyến mãi (bằng tiếng Anh)
fsecure_1.png

2. Đăng ký bằng cách điền vào biểu mẫu Văn bản chỉ tên, họ, địa chỉ email và đặt mật khẩu. Nhấp vào nút "Chấp nhận và tạo tài khoản" để tạo tài khoản.

3. Xác nhận đăng ký bằng cách nhấp vào liên kết trong tin nhắn sẽ đến email của bạn.

4. Chọn "Thêm thiết bị" để cài đặt bảo vệ trên 3 thiết bị của bạn, bao gồm cả PC có Windows 7 trở lên, macOS, thiết bị di động Android, iPhone và iPad.
 

bubogabor

Gà con
koszonom
 


Top