Drone thả cầu lửa dập đám cháy rừng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Drone thả cầu lửa dập đám cháy rừng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Để đối phó với những đám cháy rừng lớn chưa từng có, lính cứu hỏa phải áp dụng nhiều sáng kiến để kiểm soát ngọn lửa, bao gồm drone thả bóng chữa cháy.

Continue reading...
 


Top