Động mạch ở cẳng tay hé lộ con người vẫn tiến hóa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Động mạch ở cẳng tay hé lộ con người vẫn tiến hóa

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Động mạch giữa ngày càng phổ biến ở những cá nhân sinh từ cuối thế kỷ 19, là ví dụ hoàn hảo cho thấy quá trình tiến hóa vẫn tiếp diễn ở người.

Continue reading...
 


Top