Doanh nghiệp cần tham gia trong việc đào tạo nhân lực AI | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Doanh nghiệp cần tham gia trong việc đào tạo nhân lực AI

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Một kỹ sư giỏi AI cần 10 năm đào tạo, trong đó 7 năm kiến thức phổ thông, đại học và cần 3 năm trải nghiệm, doanh nghiệp đào tạo thực tế.

Continue reading...
 
Top