Đại Tây Dương trải qua thập kỷ ấm nhất trong gần 3.000 năm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Đại Tây Dương trải qua thập kỷ ấm nhất trong gần 3.000 năm

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nhiệt độ mặt biển của Đại Tây Dương tăng lên có thể khiến nhiều cơn bão mạnh xuất hiện và lượng mưa trên đất liền thay đổi.

Continue reading...
 


Top