Hỏi/ Thắc mắc - Dac Topping E30 China | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Dac Topping E30 China

lanorchid

Gà con
Các Bạn đánh giá con Dac Topping E30 hàng China như thế nào ? Trên trang ASR nước ngoài đánh giá thây cũng được lắm . Không biết ở VN mình ra sao ?
Các Bạn có nhận xét gì không ?
Dac topping e30.jpg
 


Top