Công nghệ xử lý bùn thải tạo khí sinh học phát điện | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Công nghệ xử lý bùn thải tạo khí sinh học phát điện

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nhóm nghiên cứu Việt Nam đã làm chủ công nghệ xử lý bùn thải để tạo ra sản phẩm phân bón hữu cơ và khí biogas có công suất phát điện 20 kW.

Continue reading...
 
Top