Công nghệ nhận diện khuôn mặt VinAI xếp thứ hạng cao toàn cầu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Công nghệ nhận diện khuôn mặt VinAI xếp thứ hạng cao toàn cầu

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Giải pháp nhận diện khuôn mặt của VinAI Research xếp thứ 6 trong 430 phương pháp ở hạng mục WILD - ảnh chụp trong môi trường đời thực.

Continue reading...
 


Top