Chia sẻ - Chia Sẽ Thông Tin Key Violet Công Khai - Cho ai ngại Cờ Rốc và Kê Gen | Page 4 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Chia Sẽ Thông Tin Key Violet Công Khai - Cho ai ngại Cờ Rốc và Kê Gen

huytran0907

Gà con
bạn đang dùng bản Violet 1.7 hay 1.9. bản có thể dùng key là 1.9. Bạn có thể nâng cấp lên bản mới nhất rồi dùng key nhé. key này dùng cho bản 1.9 các bản khác không dùng được key này đâu bạn nhé
Mình dùng bản 1.9 đó. Mà không biết bị làm s ko dùng key dc
 

Long Sao

Rìu Bạc
Cảm ơn bác nhiều nhé. Chúc bác thành công hơn nữa!
Cảm ơn rát nhiều nhé
 


Top