Cần đầu tư hạ tầng tính toán xứng tầm cho AI | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Cần đầu tư hạ tầng tính toán xứng tầm cho AI

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hạ tầng tính toán đóng vai trò quan trọng nhất, cần được đầu tư trước một bước để làm các nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Continue reading...
 
Top