Bức xúc video clip người lớn xúi trẻ con ăn trộm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Bức xúc video clip người lớn xúi trẻ con ăn trộm

thuyanbui

Rìu Chiến Vàng Chấm
Anh thanh niên này có lẽ là thứ chăn dắt trẻ em đi ăn xin hay là 1 loại người cha thiếu giáo dục (giống trường hợp bà mẹ xúi con lấy cắp túi tiền của bà cụ ở Quận 3, Công an theo dõi và bắt được về khám nhà thì ra 1 ổ ma túy). Mong rằng qua camera ghi lại được, các anh CA truy bắt thanh niên trên xử lý; chị bán hàng cũng đáng trách, thiếu cảnh giác khi đột nhiên 2 người kia tự ý lên xe bỏ đi mà không thắc mắc.
 


Top