Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ 'đặt hàng' nghiên cứu về vật liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ 'đặt hàng' nghiên cứu về vật liệu

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Phát triển công nghệ vật liệu là cơ hội tất yếu đạt tới công nghiệp hóa hiện đại hóa, vì vậy ông Huỳnh Thành Đạt mong nhận được nhiều đề xuất nghiên cứu mới.

Continue reading...
 
Top