Bò biển nặng 200 kg dạt vào đảo Ko Libong | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Bò biển nặng 200 kg dạt vào đảo Ko LibongTop