PM Việt hóa & Portable - Beyond Compare portable - Phần mềm so sánh file và thư mục - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Việt hóa & Portable Beyond Compare portable - Phần mềm so sánh file và thư mục

dragonking91

Rìu Sắt
Beyond Compare là công cụ mang lại những tiện ích tuyệt vời hỗ trợ người dùng so sánh các file, folder. Với cách sử dụng rất đơn giản và có nhiều tính năng mạnh mẽ, phần mềm Beyond Compare thực sự hữu ích cho việc tập trung vào sự khác biệt giữa 2 file hoặc folder, từ đó có thể hợp nhất các thay đổi, đồng bộ hóa các tệp và tạo báo cáo.
Các tính năng của Beyond Compare:
  • Folder Compare - so sánh 2 thư mục.
  • Folder Merge - hợp nhất 2 thư mục.
  • Folder Sync - đồng bộ 2 thư mục.
  • Text Compare - so sánh 2 file text.
  • Text Merge - hợp nhất 2 file text.
  • Table Compare - so sánh 2 bảng.
  • Hex Compare - so sánh 2 hex.
  • Picture Compare - so sánh 2 ảnh.
  • Registry Compare - so sánh 2 registry.
  • Verion Compare - so sánh 2 version.

Trang chủ: https://www.scootersoftware.com/

Download Beyond Compare portable v4.3.3 Build 24545:
Nguồn: baltagy
 
Top