Ba định hướng nghiên cứu cho Trí thức trẻ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ba định hướng nghiên cứu cho Trí thức trẻ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Khoa học cơ bản ứng dụng, khoa học xã hội và ứng dụng đổi mới công nghệ là ba lĩnh vực Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng với các trí thức trẻ.

Continue reading...
 
Top