Chia sẻ - Aviatrix Certified Engineer worth 895$ - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Aviatrix Certified Engineer worth 895$

beatrizgabriel

Rìu Sắt


The Aviatrix Certified Engineer (ACE) program is the first multi-cloud networking and security certification available to technical professionals and cloud practitioners. The ACE certification is designed for individuals who already understand basic networking concepts and prepares engineers and operations staff with the (1) working knowledge of native networking constructs in AWS, Azure, Google Cloud Platform, and Oracle Cloud Infrastructure and (2) understanding of multi-cloud network architecture and design considerations and (3) proficiency to build use cases and deploy multi-cloud networks using Aviatrix software.

---

Google dịch:

Chương trình Aviatrix Certified Engineering (ACE) là chứng nhận bảo mật và kết nối mạng nhiều đám mây đầu tiên dành cho các chuyên gia kỹ thuật và các học viên đám mây. Chứng nhận ACE được thiết kế cho những cá nhân đã hiểu các khái niệm mạng cơ bản và chuẩn bị các kỹ sư và nhân viên vận hành với (1) kiến thức làm việc về các cấu trúc mạng gốc trong AWS, Azure, Google Cloud Platform và Oracle Cloud Architectural và (2) hiểu về đa kiến trúc thiết kế và mở rộng mạng lưới và (3) thành thạo để xây dựng các trường hợp sử dụng và triển khai mạng nhiều đám mây bằng phần mềm Aviatrix.


Sign up:
Mã:
https://aviatrix.teachable.com/
Coupon Enroll
To view the content, you need to Sign In or Register.
 

levubaominh

Rìu Bạc
Hix, chỉ đọc tiếng anh được, không nghe được, mà khóa học không thấy script
 
Top