Hỏi/ Thắc mắc - Asphalt 8 bị lỗi "new update ready to roll"? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Asphalt 8 bị lỗi "new update ready to roll"?

vinhtruyen92

Rìu Vàng
3 năm rồi, tối nay nay mình mới cài lại As8 trên win 8.1 nhưng cài xong, mở ra toàn bị lỗi "new update ready to roll. a new version is available xbox services will be disabled until the game has been updated"
Mình cũng đã lên mạng, làm 1 số hướng dẫn nhưng ko được (mở Run chạy WSreset/ vào web credentials xóa chỗ asphalts 8, chạy windows troubleshooting). Cả 3 loại này đều không được.
Mong bạn nào biết chỉ giúp.
Cảm ơn!
Như ảnh của clip này
 


Top