AI giúp kết nối doanh nghiệp trở lại nền kinh tế | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

AI giúp kết nối doanh nghiệp trở lại nền kinh tế

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Năm 2021 những khó khăn do Covid-19 sẽ thấm dần, trong đó có sự đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh, vì vậy giải pháp AI se giúp bình thường sản xuất và cuộc sống.

Continue reading...
 
Top