Hỏi/ Thắc mắc - AE cho mình hỏi tool nào nén đc tất cả folder và file về 1 file dạng .wad.client vậy ak? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc AE cho mình hỏi tool nào nén đc tất cả folder và file về 1 file dạng .wad.client vậy ak?

desperadovn

Búa Gỗ Đôi
GitHub
Rồi bạn thêm cái đuôi .Client nữa là được rồi :D
Hoặc giống như .RAR -> bạn đổi lại thành *.WAD thì cũng ko ai biết :D
 


Top