Desktop & Văn phòng - Advanced Date Time Calculator v10.0 Build 086 Full - Xem chênh lệch thời gian | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng Advanced Date Time Calculator v10.0 Build 086 Full - Xem chênh lệch thời gian

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Advanced Date Time Calculator là phần mềm cung cấp chênh lệch thời gian giữa hai giá trị khác nhau mà còn giúp chuyển đổi các đơn vị năm, tháng, tuần ngày sang đơn vị khác. Advanced Date Time Calculator có thể hiển thị sự khác biệt giữa hai giá trị hoặc chuyển đổi năm, tháng, tuần và ngày trong các thông số khác. Nhờ có Advanced Date Time Calculator, bạn có thể tính toán chênh lệch giữa hai mốc thời gian khác nhau. Những gì bạn cần làm đó là nhập ngày, tháng và năm hoặc sử dụng lịch có sẵn của phần mềm. Ngay khi hai khung được điền ngày tháng, tiện ích này sẽ tự động tính toán và cập nhật kết quả ngay lập tức. Bạn có thể sao chép những kết quả này ra nơi khác nếu bạn muốn.

test-date-time-calculator.png

Các tính năng của Advanced Date Time Calculator
  • Nhận thời gian kết quả bằng cách thêm / bớt
  • Nhận sự khác biệt giữa hai lần
  • Đếm số ngày trong tuần, ngày trong tuần và cuối tuần
  • Chuyển đổi giữa các yếu tố thời gian khác nhau
  • Xem thời gian cho mọi khu vực trên thế giới
  • Máy tính ngày Unix / Linux
  • Xem kết quả ngay lập tức
Download Advanced Date Time Calculator v10.0 Build 086 Full - Xem chênh lệch thời gian

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 


Top