50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972-2022 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972-2022

malemkhoang

Rìu Chiến
Nghệ thuật quân sự trong chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972| VTV4


Bài học từ trận chiến "Điện Biên Phủ trên không" còn nguyên giá trị | VTC
 

malemkhoang

Rìu Chiến
Mười năm sau sẽ thế nào nhỉ???
 

bocahoma

Gà con
@bocahoma
Rất tiếc về sự bất tiện này. Những người ở phố Khâm Thiên - Hà Nội sẽ nguyền rủa bạn.​
m chia sẻ nhận thức và sự thật xảy đến riêng với m:
- m trình báo CA bị cướp thì kiểu như à mày ngu có của không biết giữ thì ráng chịu, trường hợp tốt hơn thì à mày cho mấy chục triệu thì tao lấy lại giúp mày
- m và rất nhiều trường hợp khác ra đường gặp CSGT chặn lại rồi vòi tiền trong những trường hợp không hề vi phạm giao thông (bạn không tin thì m dẫn bạn đi kiểm chứng - với điều kiện là nếu đúng sự thật thì họ phải bị out khỏi ngành chứ lên báo rồi kỷ luật với kiểm điểm chỉ là một vở kịch thì chẳng có nghĩa gì)
- trong lúc hỗn loạn có kẻ còn tạo ra bi kịch giết chính đồng bào mình rồi bảo rằng giặc làm nên hãy căm thù giặc. Eo ui có rất nhiều những cái phi lý trong quá khứ thì nói ra lại cứ có người cố chấp. Thực tại thì bê bối thối nát rành rành còn chưa chịu tin
 


Top