40 công trình thắng Giải thưởng Vifotec 2019 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

40 công trình thắng Giải thưởng Vifotec 2019

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các công trình được chọn trao giải đã áp dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, sản xuất của doanh nghiệp, nâng chất lượng sản phẩm.

Continue reading...
 


Top