windows 10 pro | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

windows 10 pro

  1. N

    Thảo luận Cài đặt Windows 10 Pro trên máy tính có sẵn bản quyền Windows 10 Home

    Tôi thấy rất nhiều bạn gặp khó khăn và thắc mắc khi cài đặt Windows 10 Pro không thành công trên máy tính có sẵn bản quyền số Windows 10 Home. (Đặc biệt là một số máy có sẵn bản quyền Windows 10 Home Single thì sẽ không có SKU của bất cứ phiên bản nào khác nên bạn sẽ không nạp được Key của...
Top